Ośrodek Psychoterapii dla Młodzieży
i Młodych Dorosłych Logo

Ośrodek Psychoterapii dla Młodzieży
i Młodych Dorosłych

Standardy Ochrony Małoletnich

w Ośrodku Psychoterapii dla Młodzieży

 i Młodych Dorosłych    INNE MIEJSCE

Podstawowe procedury postępowania

 

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich „Inne Miejsce” Ośrodek  Psychoterapii dla Młodzieży i Młodych Dorosłych z dniem 14.02.2024 wprowadza do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich” (zwane dalej „Standardami”), których naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim klientom ośrodka, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

Standard 1

Placówka opracowała, przyjęła i wdrożyła do realizacji Standardy Ochrony

Małoletnich, które określają:

a) Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.

b) Procedury reagowania na krzywdzenie.

c) Procedury i osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia, dokumentowanie

i dalsze działania pomocowe.

d) Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

e) Zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni, w tym zachowania

niedozwolone.

f) Zasady bezpiecznych relacji małoletni – małoletni, w tym zachowania

niedozwolone.

g) Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu.

h) Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w

Internecie, w tym ochrony wizerunku i danych osobowych.

i) Zasady upowszechniania i ewaluacji Standardów.

 

Standard 2

Placówka stosuje zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, szkoli personel ze

Standardów pierwszorazowo oraz każdorazowo po zmianie.

Standard 3

Placówka wdrożyła i stosuje procedury interwencyjne, które znane są i udostępnione całemu personelowi. Każdy pracownik wie komu należy zgłosić informację o krzywdzeniu małoletniego i kto jest odpowiedzialny za działania interwencyjne. Każdemu pracownikowi ośrodka udostępnione są dane kontaktowe do lokalnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i interwencję w przypadku krzywdzenia małoletnich.

Standard 4

Placówka co najmniej raz na 2 lata monitoruje i w razie konieczności ewaluuje oraz – w razie potrzeby - aktualizuje zapisy Standardów.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:

a) zwrócenie uwagi personelu placówki, rodziców i podmiotów współpracujących na

konieczność podejmowania wzmożonych działań na rzecz ochrony małoletnich uczniów

przed krzywdzeniem;

b) określenie zakresu obowiązków przedstawicieli placówki w działaniach

podejmowanych na rzecz ochrony uczniów przed krzywdzeniem;

c) wypracowanie adekwatnej procedury do wykorzystania podczas interwencji w

przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich;

d) wprowadzenie wzmożonej działalności profilaktyczno – wychowawczej w zakresie

zapewnienia ochrony uczniów przed przemocą.

2. Personel ośrodka w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki

ryzyka krzywdzenia dziecka, monitoruje sytuację i dobrostan dziecka oraz stosuje

zasady określone w Standardach.

3. Niedopuszczalne jest stosowanie przez personel wobec dziecka jakiejkolwiek formy

przemocy.

4. Ze Standardami zapoznawany jest cały personel placówki, a także klienci i ich

rodzice/opiekunowie, zgodnie z procedurami określonymi w treści Standardów.

5. Ośrodek wyznacza Grażynę Rybczyńską jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie

realizacji Standardów, reagowanie na sygnały ich naruszenia, ewaluowanie i

modyfikowanie zapisów Standardów i prowadzenie rejestru interwencji i zgłoszeń.

6. Za monitoring bezpieczeństwa urządzeń teleinformatycznych z dostępem do Internetu, odpowiada administrator ośrodka. Korzystanie w ośrodku z komputera w czasie zajęć przez osobę niepełnoletnią musi zostać zgłoszone właścicielowi ośrodka.  Za treści, wykorzystywane w czasie zajęć prowadzonych na terenie osrodka odpowiada prowadzący terapeuta.

 

Rozdział 2

Sposób dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników przed

dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków

niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

1. Standardem jest rekrutacja psychoterapeutów odbywająca się zgodnie z zasadami

bezpiecznej rekrutacji, a pracodawca dąży do jak najlepszej weryfikacji kwalifikacji

kandydata, w tym stosunek do wartości podzielanych przez placówkę, takich jak

ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.

2. Placówka dba, aby osoby w niej zatrudnione – zarówno terapeuci jak i nie terapeuci,

w tym osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło, umowy współpracy, umowy

cywilno-prawnej oraz wolontariusze, stażyści i praktykanci, posiadały odpowiednie

kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz nie stanowiła dla nich zagrożenia.

3. W każdym przypadku placówka musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować

osobę przez nią zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia, tj, imię (imiona) i

nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe osoby zatrudnianej.

4. Zgodnie z art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle

seksualnym osoba zatrudniająca przed zawarciem umowy sprawdza kandydata w

Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 1 (rejestr z dostępem

ograniczonym) oraz w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do

spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności

seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o

wpisie w Rejestrze (dostęp: rps.ms.gov.pl, po założeniu profilu placówki).

Sprawdzenie w rejestrze sprawców dokumentuje się wydrukiem informacji zwrotnej

wygenerowanej z Rejestru, a figurowanie w Rejestrze wyklucza możliwość

zatrudnienia kandydata.

5. Ośrodek jest zobowiązany do domagania się od osoby współpracującej lub od innej

osoby (wolontariusza, praktykanta i in.) przed dopuszczeniem do wykonywania

czynności z małoletnimi w szkole/ placówce, zaświadczenia z Krajowego Rejestru

Karnego 2 o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV

A) Aby sprawdzić osobę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym potrzebne są następujące dane kandydata/-tki: imię i nazwisko; data urodzenia; PESEL; nazwisko rodowe; imię ojca; imię matki.

6. Kandydat/kandydatka składa oświadczenia o posiadaniu przez niego/nią pełnej

zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych; o niekaralności

oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych

zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1.

7. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie przedkłada pracodawcy:

a) informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów

działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź

informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania

informacji dla w/w celów;

b) pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o państwie/ach zamieszkiwania

w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa.

c) jeżeli mieszkała w innych państwach w ciągu 20 lat niż Rzeczypospolita Polska,

informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności

zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

8. Dopuszczalne jest przedłożenie przez kandydata pod rygorem odpowiedzialności

karnej oświadczenia, że prawo danego państwa nie przewiduje wydawania informacji

o niekaralności i/lub nie prowadzi rejestru karnego oraz oświadczenia, że nie był(-a) w

tym państwie prawomocnie skazany(-a).

9. O zawieraniu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia świadczy zawarta w ich treści klauzula „Jestem świadomy (-

a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

10. Oświadczenia, wydruki z rejestrów i zaświadczenia z KRK dołączane są do części A

akt osobowych pracownika lub do dokumentacji wolontariusza/ praktykanta.

 

Rozdział 3

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem,

a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich.

1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi a personelem placówki jest działanie dla dobra klienta, z poszanowaniem jego godności, z uwzględnieniem jego emocji i potrzeb oraz w jego najlepszym interesie.

2. Personel działa wyłącznie w ramach obowiązującego prawa powszechnego, przepisów wewnętrznych ośrodka oraz swoich uprawnień i kompetencji.

3. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, zarówno psychoterapeutów, jak i stażystów, praktykantów i wolontariuszy oraz pracowników recepcji.

4. Podstawowe standardy określające zasady, o których mowa w ust. 3 obejmują w

szczególności:

1) Utrzymywanie profesjonalnej relacji z klientami i reagowanie względem nich

w sposób niezagrażający, adekwatny do sytuacji i sprawiedliwy wobec innych osób.

2) Zachowanie cierpliwości i szacunku w komunikacji z klientami, podkreślające

zrozumienie dla uczuć przeżywanych przez nich, nie wymuszające zwierzeń na siłę i

okazujące zainteresowanie, wsparcie i gotowość do rozmowy.

3) Niepozostawianie klientowi nieograniczonej wolności, wyznaczanie jasnych granic

w postępowaniu i oczekiwań.

4) Reagowanie w sposób adekwatny do sytuacji i możliwości psychofizycznych klienta,

w tym dostosowanie poziomu komunikacji do klienta ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnego.

5) Uwzględnianie potrzeb klienta oraz dostosowanie metod i form pracy do szczególnych   potrzeb.

6) Równe traktowanie klientów bez względu na płeć, orientację seksualną,

niepełnosprawność, status społeczny, kulturowy, religijny i światopogląd.

7) Fizyczny kontakt z klientem możliwy tylko jako odpowiedź na realne potrzeby klienta

w danym momencie, z uwzględnieniem jego wieku, płci, kontekstu kulturowego i

sytuacyjnego. Na kontakt fizyczny (np. przytulenie) klient zawsze musi wyrazić

zgodę.

8) Ustalanie reguł i zasad pracy w grupie, jasne określanie wymagań i oczekiwań wobec

klienta, stanowcze reagowanie na zachowania niepożądane.

9) Udział personelu w doskonaleniu zawodowym w zakresie przeciwdziałania przemocy

wobec małoletnich, komunikacji interpersonalnej, diagnozy czynników ryzyka,

świadczących o możliwości stosowania przemocy wobec małoletniego.

10) Panowanie pracownika nad własnymi emocjami.

11) Kontakt z klientem odbywa się wyłącznie w godzinach ustalonych spotkań i dotyczy

celów terapeutycznych, wychowawczych czy edukacyjnych.

12) Jeśli klient i jego rodzice są osobami bliskimi wobec pracownika, zachowuje on

poufność wszystkich informacji i nie prowadzi działań terapeutycznych z tą rodziną.

5. W relacji personelu z małoletnimi klientami niedopuszczalne jest w szczególności:

1) stosowanie wobec klienta przemocy w jakiejkolwiek formie, w tym stosowanie kar

fizycznych, wykorzystywanie relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie,

przymuszanie, groźby);

2) zawstydzanie, upokarzanie, lekceważenie i obrażanie klientów;

3) podnoszenie głosu, krzyczenie na klientów, wywoływanie u nich lęku;

4) ujawnianie informacji wrażliwych (wizerunek, informacja o sytuacji rodzinnej,

medycznej, prawnej itp.) dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym

wobec innych klientów;

5) zachowywanie się w obecności klientów w sposób niestosowny, np. poprzez używanie słów wulgarnych, czynienie obraźliwych uwag oraz nawiązywanie w wypowiedziach do atrakcyjności seksualnej;

6) nawiązywanie z klientem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, ani

składanie mu propozycji o nieodpowiednim charakterze, kierowanie do niego

seksualnych komentarzy, żartów, gestów oraz udostępnianie klientom treści

erotycznych i pornograficznych, bez względu na ich formę;

7) faworyzowanie klientów;

8) utrwalanie wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla

potrzeb prywatnych pracownika;

9) proponowanie klientom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji

psychoaktywnych, spożywanie ich wspólnie z klientem lub w ich obecności;

10) zapraszanie klientów do swojego miejsca zamieszkania.

 

Rozdział 4

Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia

lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

 

1. Standardem w placówce jest:

a) przeszkolenie wszystkich pracowników w obszarze prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania instytucji o możliwości popełnienia przestępstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw na szkodę małoletnich; w zakresie roli psychoterapeuty w przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w zakresie rozpoznawania czynników ryzyka krzywdzenia dziecka;

b) udostępnienie wszystkim pracownikom wykazu danych adresowych lokalnych placówek pomocowych, zajmujących się ochroną dzieci oraz zapewniających pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia i współpraca z tymi instytucjami (tj. ośrodek

pomocy społecznej, dzielnicowy, centra pomocy dziecku, ośrodki wsparcia, organizacje

pozarządowe, policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, placówki ochrony

zdrowia);

c) prowadzenie przez osobę wskazaną w rozdziale 1 ust. 5 Standardów, Karty

dokumentowania przebiegu zdarzenia i Karty zdarzeń zagrażających dobru

małoletniego, których wzór stanowi załącznik do Standardów.

2. Na potrzeby Standardów opracowano procedury interwencji w przypadku zgłoszenia

działania na szkodę małoletniego ucznia w formie:

a) przemocy rówieśniczej

b) przemocy domowej

c) działania na szkodę dziecka przez pracownika ośrodka.

3. Procedury, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik do Standardów.

 

Rozdział 5

Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia

przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz za

wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”

1. Właściciel ośrodka wyznacza siebie jako osobę odpowiedzialną za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę klienta oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego. Informacja o osobie odpowiedzialnej za składanie zawiadomień jest dostępna na prośbę zainteresowanego.

2. W przypadku podjęcia przez personel placówki informacji, że dziecko może być

krzywdzone, osoba zgłaszająca sporządza notatkę służbową z uzyskanej informacji,

poczynionych ustaleń i przekazuje uzyskaną informację osobie, o której mowa w ust. 1,

która sporządza kartę dokumentowania zdarzeń. Dalsze postępowanie realizowane jest

zgodnie z procedurami opisanymi w Rozdziale 4.

3. Osobą odpowiedzialną za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” (wypełnienie

formularza „Niebieska Karta – A”) jest: osoba wskazana w ust. 1, lub terapeuta, znający sytuację domową małoletniego.

4. W przypadku zgłoszenia zaniedbania przez rodziców, ich niewydolności wychowawczej właściwym jest zawiadomienie sądu rodzinnego, celem wglądu w sytuację rodziny.

5. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka albo osoby mu najbliższej, osoba

przyjmująca zgłoszenie bezzwłocznie dzwoni na numer alarmowy 112.

6. Wszyscy pracownicy ośrodka, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków

służbowych podjęły informację o krzywdzeniu nieletniego lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, poza tymi informacjami, które przekazywane są uprawnionym instytucjom. Terapeuta ma prawo do omówienia tej sytuacji w ramach interwizji zespołowych lub superwizji.

 

Rozdział 6

Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone.

1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi i między klientami pełnoletnimi i

niepełnoletnimi jest działanie z szacunkiem, uwzględniające godność i potrzeby

małoletnich.

2. Standardem jest tworzenie atmosfery życia ośrodka, które promuje tolerancję i poczucie odpowiedzialności za swoje zachowanie.

3. Klienci angażowani są w działania, w których mają możliwość aktywnego uczestniczenia, podejmowania współdziałania i rozwijania podejścia społecznego.

4. Niedozwolone jest w szczególności:

a) stosowanie przemocy wobec jakiegokolwiek człowieka, w jakiejkolwiek formie;

b) używanie wulgarnego, obraźliwego języka;

c) upokarzanie, obrażanie, znieważanie innych innych;

d) zachowanie w sposób niestosowny, tj. używanie wulgarnych słów, gestów, żartów,

kierowanie obraźliwych uwag, w tym o zabarwieniu seksualnym;

e) stosowanie zastraszania i gróźb;

f) utrwalanie wizerunku innych uczniów poprzez nagrywanie (również fonii) i

fotografowanie bez uzyskania zgody, zwłaszcza w sytuacjach intymnych, mogących zawstydzić;

g) udostępnianie między małoletnimi substancji psychoaktywnych i używanie ich wswoim otoczeniu.

Rozdział 7

Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu:

1. Infrastruktura sieciowa ośrodka zapewnia dostęp do Internetu personelowi.

2. W przypadku użytkowania sprzętu z dostępem do Internetu pod nadzorem pracownika, ma on obowiązek informowania klientów o zasadach bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych i czuwania nad bezpiecznym korzystaniem z Sieci podczas sesji.

3. Na terenie ośrodka dostępna jest sieć wifi, zabezpieczona hasłem dostępu.

4. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści administrator sieci stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia, a swoje ustalenia przekazuje właścicielowi Ośrodka . Jeśli ten uzyska informację, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w procedurze ochrony (rozdział 8).

 

Rozdział 8

Procedury ochrony dzieci i młodzieży przed treściami szkodliwymi w Internecie oraz utrwalonymi  w innej formie

I. Za niebezpieczne uznaje się treści: materiały pornograficzne, promujące nienawiść, rasizm, ksenofobię, przemoc, zachowania autodestrukcyjne

1. Treści nielegalne lub niezgodne z regulaminem danej strony zgłaszane są administratorom strony.

2. W przypadku zgłoszenia o dostępie do treści nieodpowiednich, administrator sieci ustala okoliczności zdarzenia, podejmując próbę ustalenia sprawcy i świadków incydentu, a także zabezpiecza dowody, konfiguruje zabezpieczenia sieci, by na nowo zablokować dostęp do niewłaściwych treści. Z poczynionych ustaleń sporządza Kartę przebiegu interwencji.

3. Jeśli treści niebezpieczne dotyczą osób niezwiązanych z Ośrodkiem, właściciel ośrodka  zgłasza zdarzenie odpowiednim służbom (sądowi rodzinnemu lub Policji), przekazując zabezpieczone materiały.

4. Powiadomieni zostają rodzice klientów, których informuje się o poczynionych ustaleniach

5. Współpraca z organami ścigania lub sądem rodzinnym obligatoryjnie musi zaistnieć

w przypadku naruszenia zakazu rozpowszechniania materiałów pornograficznych z

udziałem małoletniego (osoby poniżej 18 roku życia – art. 202 § 3 kodeksu karnego) oraz

treści propagujących publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub

nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,

wyznaniowych (art. 256 i art. 257 kodeksu karnego).

II. Ochrona wizerunku

1. „Inne Miejsce” Ośrodek Psychoterapii dla Młodzieży i Młodych Dorosłych nie utrwala wizerunku swoich klientów w żadnej formie.

III. Naruszenie prywatności

1. Informacja o zagrożeniu naruszeniem prywatności powinna zostać niezwłocznie

przekazana administratorowi systemów informatycznych i właścicielowi ośrodka , którzy

podejmują natychmiastowe działania w celu zabezpieczenia danych i ograniczenia

dalszego dostępu do informacji niejawnych.

2. Następnie należy ustalić okoliczności zdarzenia, poprzez dokładne udokumentowanie

pozyskanych informacji i skontaktować się z ekspertem ds. bezpieczeństwa cyfrowego.

3. W przypadku poważniejszych zagrożeń i w sytuacji, gdy naruszenie prywatności jest

spowodowane przez osoby spoza placówki, należy nawiązać współpracę z organami

ścigania.

4. Osoba wskazana w Rozdziale 1 ust. 6 powiadamia osoby dotknięte zdarzeniem (których dane osobowe wyciekły) o sytuacji, by podjęły indywidualne środki zaradcze.

 

IV. Cyberprzemoc

1. Klient, który stał się ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy może zgłosić sytuację do

terapeuty. Zgłoszenia może dokonać także świadek cyberprzemocy.

2. Przedstawiciel personelu, do którego dotarło zgłoszenie przekazuje sprawę osobie

wskazanej w rozdziale 5 ust. 1, która wykonuje Kartę przebiegu interwencji.

3. O zdarzeniu poinformowani zostają rodzice, którzy wspólnie z administratorem sieci i

członkiem zespołu koordynatorów ds. Działań związanych z ochrona dziecka przed

krzywdzeniem ustalają, czy sytuacja wymaga powiadomienia organów ścigania.

 

V. Fake news

1. Włączenie zagadnienia dezinformacji do tematów działalności profilaktycznej.

2. Prowadzenie kontroli mediów społecznościowych pod względem działań mających na celu ograniczenie rozpowszechniania fake newsów oraz sprawdzanie publikowanych w sieci treści.

3. Reagowanie na potencjalne zagrożenie – prostowanie informacji, zgłaszanie

administratorowi strony, jeśli treści są nielegalne lub niezgodne z regulaminem.

 

Rozdział 9

Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

1. Celem planu wsparcia jest przede wszystkim:

a) zainicjowanie działań interwencyjnych we współpracy z innymi instytucjami, jeśli

istnieje taka konieczność;

b) Jeśli to możliwe - współpraca z rodzicami w celu powstrzymania krzywdzenia

małoletniego i zapewnienie mu pomocy;

c) diagnoza, czy konieczne jest podjęcie działań prawnych;

d) objęcie ucznia pomocą

2. W ustalaniu planu wsparcia uczestniczy klient, jego rodzice, terapeuci zaangażowani w terapię i ewentualnie - adekwatnie do potrzeb i za zgodą klienta i jego rodziców

przedstawiciel ośrodka – każda z tych osób otrzymuje zadania do wykonania w

określonym czasie.

3. Działania koordynuje i monitoruje terapeuta, który ściśle współpracuje z osobą

odpowiedzialną za koordynację Standardów, wskazaną w Rozdziale 1 ust. 5, w tym w podejmowaniu działań wspólnie z instytucjami pozaszkolnymi.

4. Plan wsparcia uwzględnia:

a) działania interwencyjne, mające na celu zapewnienie klientowi bezpieczeństwa, w tym zgłoszone podejrzenie popełnienia przestępstwa zgłoszone do organów ścigania;

b) formy wsparcia oferowane przez Inne Miejsce  Ośrodek Psychoterapii dla Młodzieży i

Młodych Dorosłych ;

c) zaproponowane formy specjalistycznej pomocy poza ośrodkiem, jeśli istnieje taka

potrzeba.

5. Planem wsparcia należy objąć także rodzeństwo pokrzywdzonego klienta.

6. Plan wsparcia małoletniego funkcjonuje równolegle z podejmowanymi działaniami

interwencyjnymi, a jego naczelną zasadą jest obserwacja klienta, zapewnienie mu

warunków do uzyskania wielospecjalistycznej pomocy, udzielanie wsparcia rodzicom i

współpraca międzyinstytucjonalna.

 

7. Plan wsparcia małoletniego ustalany jest również w sytuacji, gdy inicjatorem działań

interwencyjnych jest inna instytucja (procedura „Niebieskie Karty”, uzyskanie informacji

o krzywdzeniu od organów ścigania lub sądu itp., współpraca z OPS).

8. W przypadku realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, plan wsparcia małoletniego

tożsamy jest z ustaleniami poczynionymi w grupie diagnostyczno – pomocowej.

9. Do działań zaktywizowany powinien zostać rodzic „niekrzywdzący”, który współpracuje z placówka w celu powstrzymania sprawcy przemocy i zapewnienia dziecku pomocy. W przypadku krzywdzenia przez obojga rodziców, interwencja polega również na zawiadomieniu sądu rodzinnego i Policji i działania względem rodziców, w tym sprawdzanie bezpieczeństwa domowników, leży w kompetencjach tych instytucji.

10. Plan wsparcia małoletniego obejmuje różne formy pomocy, w tym prawną,

psychologiczną, socjalną i medyczną, uwzględniając współpracę interdyscyplinarną w tym zakresie.

11. Plan wsparcia małoletniego nie kończy się wraz z końcem procedury prawnej.

 

Rozdział 10

Zasady i sposób udostępniania personelowi, małoletnim i ich opiekunom polityki

do zaznajomienia i stosowania oraz zasady aktualizacji i przeglądu Standardów

1. Wszelkie procedury i dokumenty związane z wprowadzeniem Standardów są udostępniane personelowi, małoletnim i ich rodzicom podczas zapoznawania i zobowiązania do stosowania (zgodnie z poniższymi zasadami), a następnie na żądanie w dowolnym momencie. Dokumenty te można również znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Inne Miejsce innemiejsce.org

2. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się ze Standardami po zawarciu umowy o

współpracy, a fakt zapoznania się i przyjęcia do stosowania poświadcza podpisem na liście.

3. Rodzice/opiekunowie młodzieży zapoznawani są ze Standardami podczas rejestracji

dziecka, każdorazowo na początku rozpoczęcia współpracy oraz rodzice posiadający

dziecko w terapii, przy czym pierwsze zapoznanie nastąpi niezwłocznie po opracowaniu i

wprowadzeniu Standardów, nie później niż w ciągu 90 dni. Zapoznanie się z wyżej

wymienionymi dokumentami rodzic potwierdza podpisem na karcie rejestracyjnej w

przypadku rozpoczęcia współpracy lub osobnego oświadczenia, jeśli aktualnie posiada

dziecko w terapii.

4. Klienci będący aktualnie w procesie terapii zapoznawani są ze Standardami przez

pracowników recepcji ośrodka, przy czym pierwsze zapoznanie nastąpi niezwłocznie po

opracowaniu i wprowadzeniu Standardów, nie później niż w ciągu 90 dni. Za

potwierdzenie faktu zaznajomienia się z dokumentami uważa się podpis złożony na

oświadczeniu.

5. Treść oświadczenia dla personelu, rodziców/opiekunów i klientów stanowi załącznik nr 5 do Standardów.

1. Właściciel ośrodka powołany do pełnienia funkcji zgodnie z zapisami rozdziału 1 ust. 5 i 6, rozdziału 5 ust. 1, rozdziału 7 ust. 1 oraz rozdziału 9 ust. 3, na bieżąco monitorują i

okresowo weryfikują zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony

dzieci, dokonując co najmniej raz na dwa lata oceny Standardów, by dostosować je do

aktualnych potrzeb i obowiązujących przepisów. Wnioski z przeprowadzonej oceny są

dokumentowane w formie notatek służbowych, a zmiany w Standardach wprowadzane są aneksami .

2. Osoba, o której mowa w rozdziale 1 ust. 5 przeprowadza wśród współpracowników,

rodziców i klientów minimum raz na dwa lata ankietę monitorującą poziom realizacji

Standardów, a następnie dokonuje analizy jakościowej i ilościowej badania ankietowego i sporządza na tej podstawie sprawozdanie z monitoringu.

3. Monitoring i ewaluacja Standardów, o których mowa w ust. 7, prowadzona jest w oparciu o analizę dokumentacji wewnętrznej i korespondencji międzyinstytucjonalnej, przepisów prawa, obserwację, analizę ilościową i jakościową zgłoszeń, badania ankietowe, o których mowa w ust. 8, diagnozę czynników ryzyka i chroniących i konsultacje z organami ośrodka.

4. Wprowadzone zmiany w Standardach zatwierdza i przedstawia się współpracownikom, rodzicom i klientom.

 

Rozdział 11

Przepisy końcowe

1. Standardy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia .

2. Ogłoszenie następuje poprzez zamieszczenie Standardów na stronie internetowej ośrodka, zamieszczenie w formie papierowej w recepcji ośrodka.

nr rachunku  79 1090 1883 0000 0001 5647 9062   Santander

Tyniecka 38, Warszawa

690 122 668

biuro@innemiejsce.org

(C) 2024